Historie

Historie

V roce 1948 v Kralupech a v okolí učila celá řada soukromých učitelů. V lednu 1949 bylo rozhodnuto, že bude zřízena “Městská hudební škola”. Ta zahájila svou činnost pod vedením B. Humla v budově staré dívčí školy 1. února 1949. Podle výnosu MŠ se záhy mění její název na “Městský hudební ústav”. Někdy koncem měsíce května (přesné datum již není známo) se konalo první hudební vystoupení, na němž účinkovali převážně žáci bývalé soukromé hudební školy B. Humla. Na krátkou dobu měla škola svépobočky v Libčicích a Velvarech, ty se však záhy osamostatnily.
Od 1. července 1950 se stal ředitelem školy Vratislav Šimůnek. V nadcházejícím školním roce měla škola 245 žáků. Od října 1952 pracoval na škole pěvecký sbor, který navštěvovalo 52 dětí. Kromě toho se vyučovala hra na housle (tři učitelé) a klavír (tři učitelé). Škola měla i svůj orchestr. Od 1. května 1959 začalo vyučování hry na dechové nástroje (trubka a klarinet) a od září 1960 též hry na akordeon. Učitelé školy působili i jako aktivní hráči v řadě souborů, např. v “Kralupském komorním sdružení” nebo v “Kralupském pěveckém sboru”.
Od 1. září 1961 byly dle směrnic Ministerstva školství dosavadní hudební školy přeměněny na Lidové školy umění. Od poč. roku 1962 začalavýuka v oboru literárně-dramatickém, výtvarném a posléze i v pohybové výchově. Tím se stala naše škola první úplnou školou se všemi čtyřmi obory v celém Středočeském kraji.
Ve spolupráci hudebního, literárně-dramatického a tanečního oboru vznikala na škole od roku 1968pohádková představení. Hudbu skládal a řídil tehdejší pan ředitel Šimůnek. Ve školním roce 1969-70bohužel kulturní činnost ve městě zcela ustala vinou politických událostí. V Kralupech nepracoval ani orchestr ani pěvecký sbor. V nadcházejícím šk. roce 1970-71 byla ustanovena ředitelkou školy Věra Špačková. Dosavadní ředitel Vratislav Šimůnek byl po vyloučení z KSČ bez udání důvodu odvolán z funkce. Také se začal vyučovat zpěv. V té době měla škola 368 žáků. Bohužel zanikly obory taneční a literárně-dramatický pro nedostatek vyučujících. O rok později v září 1971 přibyla hra na kytaru.
Od srpna 1971 byl ustanoven ředitelem školy Josef Hladký. Od šk. roku 1977-78začala na škole výuka hry na violoncello. V té době měla škola 488 žáků (pro ilustraci: 461 v hudebním a 27 ve výtvarném oboru). Na škole působily soubory: dechový, akordeonový, kytarový, flétnový, houslový, tři pěvecké a soubor trubačů. Od září 1982začal opět pracovat taneční obor. Pro nejlepší žáky školy byly tehdy organizoványzájezdy na zajímavá místa spojená s hudbou (např. Vysoká u Příbrami, Litomyšl, Polička, Hradec Králové, Strž, Rožmitál) a na koncerty ČF do Rudolfina.
Od září 1985 byla obnovena výuka čtvrtého oboru (literárně-dramatického). V červnu1990 byla ustanovena do funkce ředitelky školy na základě konkurzu Ludmila Kavanová. Ve šk. roce 1994-95 bylo zakoupeno díky sponzorskému daru koncertní křídlo, které bylo umístěno v sále Městského muzea v Kralupech nad Vltavou, kde má škola dodnes své pravidelné koncerty.
Od srpna 1996 byla jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Jiřina Lhotská. Škola zůstala čtyřoborová, převládal tradičně obor hudební. Celkově školu v tomto šk. roce navštěvovalo 685 žáků. Výuka probíhala na třech pracovištích v Kralupech – ZUŠ Riegrova 181, DDM Smetanova 168 a budova Městské policie na Palackého náměstí. Abychom vyšli vstříc dojíždějícím žákům, vyučovalo se též v budově ZŠ Úžice.
Od 1. května 1999 začala rekonstrukce hlavní budovy Riegrova. Od ledna téhož roku již probíhala rekonstrukce DDM ve Smetanově ulici, kde měla ZUŠ výuku TO a pravidelné koncerty HO. Výuka byla přesunuta z obou bubov do náhradních prostor ZŠ Komenského a ZvŠ Kralupy, kde jsme se setkali s velkým pochopením a trpělivostí. Materiální zázemí bylo uloženo ve skladovacích prostorách OD Máj. Celá akce skončila v září 1999 a vyžádala si maximální pracovní nasazení všech, neboť probíhala za nepřetržitého chodu školy. Kromě toho ZUŠ slavila 50 let své existence. Ve šk. roce1999-2000 začala výuka v nově zrekonstruované budově Riegrova. Úpravou půdních prostor přibyly učebny, rekonstruovány byly i chodby a sociální zařízení. Ve třídách byly provedeny akustické obklady, nově upravena byla též fasáda a dvorek. Škole se dostalo vybavení plynovými kotli na regulované ústřední topení. Ostatní výše zmiňovaná pracoviště včetně Úžic zůstala.
Na začátku školního roku 2002-03 jsme se museli doslova poprat s následky srpnových povodní, které byly pro naši školu katastrofální.

Povodně

Povodně si vyžádaly posun zahájení školního roku na 16. září. Část místností však stále nebyla provozuschopná, proto se výuka konala i v náhradních prostorách, které nám poskytl Městský úřad. Normální provoz školy byl obnoven až v následujícím školním roce společně s otevřením nových prostor v Máji. Škody vzniklé na hudebních nástrojích, notovém materiálu a dalších pomůckách byly odhadovány na 3 miliony korun, škody na budově činily dalších 750 000 Kč. Ze sponzorských darů, z fondu nadace Člověk v tísni, z výtěžků benefičních koncertů a za přispění Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou bylo postupně obnovováno vybavení školy.

Povodně

Ve šk. roce 2003-04 škola získala prostory v bývalém OD Máj v Kralupech nad Vltavou, kde rekonstrukcí vznikly učebny výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru včetně koncertního sálu. Rekonstrukce byla provedena během letních prázdnin, tak se zdálo, že našim peripetiím se stěhováním a sháněním náhradních prostor během školního roku už je konec. Ovšem nebylo tomu tak. Ve zdech budovy Riegrova se objevily trhliny, které statik vyhodnotil jako poruchu statiky budovy. To si vynutilo rozsáhlou opravu stropních trámů a podlah. Tato oprava trvala od září do prosince 2004, a my jsme opět vyučovali v náhradních prostorách ZŠ Komenského. Díky zdejší vstřícnosti a pochopení vše dobře dopadlo a výuka mohla i v této době probíhat na solidní úrovni. V srpnu 2004 byl jmenován do funkce nový ředitel Mgr. Jaroslav Krátký. Od prosince 2006 máme v koncertním sále v Máji nové pódium, které hudebnímu oboru mnohem lépe vyhovuje z hlediska akustiky, než pódium stávající. To zůstalo k dispozici pro práci literárně-dramatického ev. k vystoupením tanečního oboru.
Sepsáno podle školní kroniky.